trading

  1. tungpham42

    Việc tìm người Hồ Chí Minh Sales executive cho 1 công ty trading nước ngoài

    Yêu cầu: - Female only - Có KN ít nhất 6 tháng B2B sales - Tiếng Anh lưu loát, ưu tiên nếu biết thêm tiếng Trung - Lương Open UV gửi CV về email: quynh.do@hr1vietnam.com https://www.linkedin.com/posts/quynh-do-147315161_hcmc-salesabrexecutive-trading-activity-6620226059625435136-FY1r
Bên trên Bottom